کتاب The Present

دکتر جانسون نویسنده مشهوری که کتابهای او در حوزه روانشناسی معروف است و به ساده مطرح کردن مسایل پیچیده زندگی شهرت دارد.
کتاب هدیه به نوعی مکمل کتاب “چه کسی پنیر مرا جابجا کرده است” میباشد که در قالب داستان چندین نکته و قواعد ساده زندگی را مطرح میکند